VvE-verplichtingen moeten voortvloeien uit statuten

Printvriendelijke versie

Eigenaren van recreatiewoningen hebben zich bij aankoop en levering van de woning verbonden tot een verplicht lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaars (VvE) van het recreatiepark. De VvE behartigt de belangen van de eigenaren van recreatiewoningen in het park, in het bijzonder het beheren en onderhouden van de gemeenschappelijke terreinen. Via een verplichte jaarlijkse bijdrage is de VvE in staat om te voorzien in dat onderhoud. Om dit in goede banen te leiden wordt in de statuten van de vereniging vaak verwezen naar het huishoudelijk reglement.

In een zaak voor het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 13 januari 2015 vorderde de VvE een boete wegens het overtreden van het verbod op parkeren van kampeerauto’s en caravans bij de recreatiewoning. Dit verbod was neergelegd in het huishoudelijk reglement van de vereniging, waarvan de bewuste eigenaar van de recreatiewoning lid was. Door dit verbod te overtreden was volgens de VvE de eigenaar een boete van € 5000 verschuldigd.

Nadat de rechtbank de vordering van de VvE heeft afgewezen, heeft het gerechtshof zich over deze zaak geboden. Allereerst constateert het gerechtshof dat in de statuten van de VvE uitdrukkelijk is bepaald, dat het lidmaatschap van de VvE schriftelijk moet worden aangevraagd, waarna het bestuur binnen 2 maanden beslist over toelating. Deze procedure is echter niet gevolgd, waardoor de eigenaar niet als lid van de VvE kan worden beschouwd.

Echter heeft de eigenaar zich volgens het gerechtshof bij de leveringsakte verbonden om lid te worden van de VvE en heeft de eigenaar dit beding ook aangenomen. Voorts heeft de eigenaar meerdere malen de vergaderingen bezocht, zijn stemrecht uitgeoefend en facturen betaald. Of dit voldoende is laat het gerechtshof echter in het midden.

Wel stelt het gerechtshof, dat in de statuten van de VvE de verplichtingen van de leden duidelijk moeten zijn omschreven. Alleen via statuten kunnen verplichtingen aan leden worden opgelegd. Deze verplichtingen kunnen nader worden uitgewerkt in een huishoudelijk reglement, maar de basis om deze verplichtingen op te leggen moet blijken uit de statuten. In dit geval was uit de statuten niet op te maken, dat er geen campers e.d. op het park mochten worden geplaatst en ook de grondslag voor het opleggen van een boete bij overtreding daarvan ontbrak in de statuten. De VvE werd daarom in het ongelijk gesteld.

Bent u voornemens een recreatiewoning te kopen en wilt u weten welke rechten en plichten gelden voor de eigenaar? Raadpleeg dan ons notariskantoor.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13 januari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:120