Meldingsplicht voor verkoper ruilverkavelingsgebied

Printvriendelijke versie

Voorafgaand aan het sluiten van een koopovereenkomst moet de verkoper aan de koper alle bijzondere lasten en beperkingen melden. Een voorbeeld van een bijzondere last of beperking is de bestemming van het vastgoed. De koper die het vastgoed wil gebruiken voor het bouwen van een woning, moet op de hoogte worden gesteld van het feit, dat op de grond daadwerkelijk een woonbestemming rust.

Deze melding geldt ook als gronden worden verkocht die zijn gelegen in een landinrichtingsplan. Bij een herinrichting van het landelijk gebied worden alle gronden ingebracht en vervolgens door middel van herverdeling toegedeeld aan de deelnemende eigenaren. De herverdeling is afhankelijk van allerlei factoren en belangen van de grondeigenaren in het te verkavelen gebied. Vooraf bestaat dus geen enkele zekerheid welke gronden een deelnemer in het landinrichtingsplan krijgt toebedeeld.

Dat was ook het geval in een procedure voor de Rechtbank Overijssel in mei van dit jaar.
Een projectontwikkelaar verwierf percelen landbouwgrond waarop in de toekomst mogelijk zou kunnen worden gebouwd. De projectontwikkelaar was vooraf niet op de hoogte van het feit, dat de door hem gekochte gronden deel uitmaakte van een landinrichtingsgebied. In het kader van de herverdeling werden aan de projectontwikkelaar gronden toebedeeld waarop geen woonbestemming rustte. De projectontwikkelaar vorderde daarom ontbinding van de koopovereenkomst.

De rechtbank was van oordeel dat, als er geen enkele aanwijzing is dat er met de gronden iets aan de hand is, van de koper niet kan worden verlangd dat door hem een eigen onderzoek wordt verricht. Hoewel de projectontwikkelaar uit de openbare registers bij het Kadaster had kunnen opmaken dat er een landinrichtingsplan was vastgesteld, behoort het tot de fundamentele plicht van de verkoper om de koper hierop te wijzen. De rechtbank geeft de verkoper de gelegenheid te bewijzen dat de projectontwikkelaar niet bekend was met het feit dat de gronden zijn gelegen in een landinrichtingsgebied.

Dit geeft weer eens het belang aan van de meldingsplicht van de verkoper en de eigen onderzoekplicht van de koper. De notaris kan u daarbij behulpzaam zijn, zodat voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst kan worden gewezen op de verplichtingen voor partijen.

Bron: Rechtbank Overijssel, 28 mei 2014, RBOVE:2014:3425