Aandeelhoudersregisters houden Tweede Kamer bezig

Printvriendelijke versie

Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn moeten de EU-lidstaten een UBO-register instellen. In dat register worden van juridische entiteiten als vennootschappen, stichtingen en trusts de ‘uiteindelijk begunstigden’ (ultimate beneficial owners, UBO’s) vastgelegd. De KNB is niet enthousiast over de komst van dit register omdat de bruikbaarheid van het register beperkt zal zijn. De KNB heeft gepleit voor het instellen van een centraal aandeelhoudersregister waarin betrouwbare authentieke gegevens van aandeelhouders worden opgenomen.

De Tweede Kamer ziet dat echter niet zitten. Wel schaart de Kamer zich achter het doel van het centraal aandeelhoudersregister, namelijk om meer inzicht te krijgen wie er achter besloten vennootschappen zitten. Daarmee kunnen mensen die zich schuldig maken aan fraude, witwassen en het financieren van terrorisme worden aangepakt.
Een Kamermeerderheid twijfelt aan de introductie van een centraal aandeelhoudersregister omdat de EU de lidstaten al verplicht om een register van uiteindelijk begunstigden (UBO) op te zetten. Ook daaruit zou moeten blijken wie er formeel of feitelijk zeggenschap heeft over een vennootschap en dergelijke. De Tweede Kamer ziet liever de goede toevoegingen vanuit het CAHR op te nemen in het UBO-register.
Rest nog de vraag over toegankelijkheid. Gaat het register geheel openbaar worden of alleen toegankelijk voor instellingen zoals banken, notarissen en advocaten. Die hebben namelijk een meldingsplicht bij ongebruikelijke transacties. Daarnaast zouden ook de Belastingdienst en overheidsdiensten die belast zijn met controle, toezicht, handhaving en opsporing toegang moeten krijgen. De Tweede Kamerleden willen hierover meer duidelijkheid.

Wilt u meer weten over het oprichten en registreren van vennootschappen en andere rechtsvormen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 14/11/18 2018/449.