Archief

Erfgenaam moet meewerken aan vaststellen legitieme portie

dinsdag 25 juni 2013

Als een kind wordt overgeslagen in het testament van de ouder, of te weinig krijgt, staat het niet met lege handen. Het kind kan de zogenaamde legitieme portie opeisen.

Economische eigendom en erven

dinsdag 25 juni 2013

In het verleden hebben ouders regelmatig de economische eigendom van hun woning overgedragen aan hun kinderen om erfbelasting bij overlijden uit te sparen.

Vanwege dreigend faillissement geen afstorting van pensioen dga

dinsdag 25 juni 2013

Een echtscheiding heeft voor directeur-grootaandeelhouders in privé dezelfde gevolgen als voor een niet-ondernemer. De partner heeft recht op een deel van het pensioen dat de ondernemende echtgenoot in diens eigen bv heeft opgebouwd. Als de partner op een gegeven moment van de ondernemer verlangt dat deze de waarde van de aanspraak van de partner afstort bij een externe verzekeraar, dan kan het bedrijf in problemen komen.

De kans bestaat in dergelijke situaties dat afstorting niet hoeft omdat dat mogelijk tot faillissement van de ondernemer in privé of van diens bv kan leiden.

Toestemming echtgenote voor aangaan lening door bv

dinsdag 25 juni 2013

Artikel 1:88 van het Burgerlijk Wetboek beschermt de echtgenoot tegen de risico’s die het gezin loopt als door de andere echtgenoot een lening of krediet wordt afgesloten. Die bescherming is er ook voor het geval de andere echtgenoot in zijn hoedanigheid van directeur-grootaandeelhouder, ook wel genoemd dga, een bedrijfslening of krediet afsluit bij de bank.

Verkoper renovatiewoning moet ook (verborgen) gebreken melden

dinsdag 25 juni 2013

Renovatiewoningen zijn vaak voor een zacht prijsje te koop. Banken zijn dikwijls bereid om de renovatie van de woning te financieren omdat de koper door zelfwerkzaamheid aanzienlijke kosten kan besparen. Het komt echter nog al eens voor dat tijdens de renovatiewerkzaamheden blijkt dat de woning meer gebreken vertoont dan aanvankelijk werd verondersteld.

Risico’s voor samenwoners bij onderlinge lening

dinsdag 25 juni 2013

Het komt regelmatig voor dat de ene partner in een samenwoonrelatie een lening verstrekt aan de andere partner. Bijvoorbeeld een startkapitaal om een eigen zaak te beginnen. Soms wordt die lening als ‘achtergesteld’ gelabeld, dat wil zeggen dat eerst andere schuldeisers aan bod komen voordat aflossing van deze lening aan de orde is. Hoe voorzichtig u daarmee moet zijn, bewijst zich in een situatie dat de samenwoning beëindigd is en het nog openstaande bedrag moet worden terugbetaald.

Ingebrekestelling niet aan het juiste adres verzonden

dinsdag 18 juni 2013

De gevolgen van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen aan de verplichtingen uit een overeenkomst kan leiden tot een actie van de andere partij. Een dergelijke actie wordt ook wel ingebrekestelling genoemd. Als bijvoorbeeld de koper van uw woning zijn verplichtingen uit de met u gesloten koopovereenkomst niet nakomt, moet u koper in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Afwijking van gelijke verdeling schulden bij scheiding is uitzonderlijk

dinsdag 18 juni 2013

Sommige huwelijken duren niet lang. Maar ook echtscheidingen na een uitermate kort huwelijk – zonder huwelijkse voorwaarden – kunnen tot vervelende financiële gevolgen. Bijvoorbeeld als een van de partners voorafgaand aan het huwelijk flinke schulden heeft gemaakt. De regel is namelijk dat de gemeenschap van goederen in een huwelijk alle schulden van beide partners bij elkaar opgeteld omvat. Wordt die ontbonden, dan wordt ook de schuld in twee gelijke helften verdeeld. Er is echter een kleine ontsnappingskans.

Hoe ver strekt de onderzoeksplicht van koper?

dinsdag 18 juni 2013

Indien u van plan bent een pand te verkopen moet de koper op de hoogte worden gesteld van alle eventuele gebreken en lasten waarmee het pand is bezwaard. U kunt zich als verkoper niet verschuilen achter de door de makelaar verstrekte informatie zoals de verkoopbrochure of de concept koopakte. Dat geldt ook voor de koper. Indien dit niet uit de verstrekte informatie blijkt, zal koper zelf het initiatief moeten nemen om een nader onderzoek in te stellen.

Eerste echtgenote of kinderen uit eerste huwelijk?

dinsdag 18 juni 2013

Als een huwelijk eindigt door overlijden overheerst vaak het verdriet. Veel mensen zijn dan blij dat zij ooit een langstlevenden testament maakten. Ze hoeven dan op dat moment niet veel energie te besteden aan de afwikkeling van de erfenis. Hun bezit blijft immers hetzelfde. Toch is het zinvol om op dat moment wel oplettend te zijn. Met name als de kinderen hun erfdelen niet direct krijgen en de langstlevende daarover een rente moet vergoeden.

Pagina's