Archief

Overdracht bedrijf kan onbehoorlijk bestuur opleveren

dinsdag 26 maart 2013

Het is behoorlijk verleidelijk. Komt u met uw BV in de financiële problemen, dan kunt u vrij eenvoudig van uw BV af. Opkopers genoeg. In de praktijk blijkt dat velen daarvan geen goede bedoelingen hebben. Als u dat had kunnen weten, blijft u aansprakelijk voor de gevolgen.

En/of-rekening valt niet altijd in gemeenschap van goederen

dinsdag 26 maart 2013

De tenaamstelling van een bankrekening is niet per definitie bepalend voor wie over het saldo mag beschikken. De tenaamstelling is van belang voor de verhouding tussen de rekeninghouders en de bank. Juridisch gezien gaat het erom dat degene die het saldo op de rekening heeft gestort, dus van wie het geld afkomstig is, gerechtigd is. Het saldo blijft van degene die het geld op de rekening heeft gestort, behalve als er andere afspraken zijn gemaakt en vastgelegd.

Koper is boete verschuldigd bij onvoldoende inspanning verkrijging financiering

dinsdag 26 maart 2013

Het is gebruikelijk dat bij het sluiten van een schriftelijke koopovereenkomst door een koper een voorbehoud wordt gemaakt betreft het verkrijgen van voldoende financiering. Dit wordt dan in de vorm van een ontbindende voorwaarde in de koopakte opgenomen. De koper kan tot een bepaalde datum de koop nog ontbinden, als mocht blijken dat geen of onvoldoende financiering kan worden verkregen.

Aangaan geregistreerd partnerschap om overdrachtsbelasting te voorkomen is wetsontduiking

dinsdag 26 maart 2013

Verkrijging van een onroerende zaak is normaliter onderhevig aan het verschuldigd zijn van overdrachtsbelasting. Overdrachtsbelasting is volgens de wet niet verschuldigd als echtelieden na het uitspreken van de echtscheiding overgaan tot verdeling van de gemeenschappelijke woning. Wordt de woning toegedeeld aan een van de voormalige echtgenoten dan is over deze verkrijging (zijnde de helft van de waarde van de woning) geen overdrachtsbelasting verschuldigd.

Toestemmingseis in testament

dinsdag 26 maart 2013

Zal het u niet overkomen dat uw nabestaanden in een felle strijd verwikkeld raken omdat uw testament niet in orde is? Dat is een gedachte die bij veel mensen leeft. Toch kan een testament dat is opgesteld met veel goede bedoelingen, voor veel ellende zorgen.

Een codicil in het computertijdperk

dinsdag 26 maart 2013

In de huidige tijd komt het regelmatig voor dat een codicil wordt aangetroffen tussen de documenten van een overledene, terwijl dat niet – zoals het hoort - met de hand is geschreven, maar op de computer is getypt. Gelukkig staan de handtekening en datum van ondertekening er wel vaak onder.

Zonder vergunning bankrekening voor cliënten openen door bewindvoerders en curatoren

dinsdag 19 maart 2013

Het werk van curatoren en bewindvoerders wordt vergemakkelijkt. Althans als ze door de rechtbank zijn aangesteld. Zij hoeven in de toekomst geen vergunning meer aan te vragen om een betaal- of spaarrekening voor hun cliënten te openen. De wet schrijft voor dat zij voor hun cliënten een rekening openen. Nu nog hebben zij daarvoor op grond van de Wet financieel toezicht een vergunning nodig.

Belasting betalen bij verdeling lijfrentewaarde bij echtscheiding

dinsdag 19 maart 2013

Bij echtscheidingen komen tegenwoordig nogal eens lijfrentepolissen aan de orde. Was u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan behoren deze tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Meestal zijn de premies bij de meestverdienende echtgenoot in aftrek op de inkomstenbelasting gebracht. Wat zijn de fiscale gevolgen als de scheidende echtgenoten overeenkomen dat de polissen naar die meestverdienende echtgenoot gaan en dat met de minstverdienende de helft van de waarde wordt verrekend?

Overdrachtsbelasting over waarde registergoed

dinsdag 19 maart 2013

Overdrachtsbelasting is verschuldigd bij het in eigendom verkrijgen van een onroerende zaak. Door de wetgever wordt bij het heffen van overdrachtsbelasting een onderscheid gemaakt in het verkrijgen van woningen en andere onroerende zaken, zoals bedrijfspanden of percelen grond.

Toestemming echtgenote bij borgtocht

dinsdag 19 maart 2013

Bij kredietverstrekking aan ondernemingen wordt door de bank vaak een extra zekerheid verlangd in de vorm van het persoonlijk borg staan voor de aflossing- en renteverplichtingen door de directeur-grootaandeelhouder (dga) van het bedrijf.
De vraag is dan of voor het sluiten van een borgtocht overeenkomst de toestemming nodig is van de echtgenote van de directeur.

Pagina's