Archief

Erfgenaam verzwijgt geldopnames van rekening demente moeder

dinsdag 26 februari 2013

Als bij het verdelen van een nalatenschap één van de erfgenamen een onderdeel verzwijgt loopt hij een risico dat hij zijn aandeel daarin kwijt raakt aan de andere erfgenamen.

Koper van bedrijfspand ontbindt overeenkomst binnen bedenktijd

dinsdag 26 februari 2013

De aankoop van een woning door een particuliere koper (dat wil zeggen iemand die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) moet volgens de wet schriftelijk worden overeengekomen, waarbij de koper nog een bedenktijd heeft van 3 dagen om van de koop af te zien. Deze bedenktijd begint te lopen op de dag nadat de koper een afschrift heeft ontvangen van de getekende koopakte. Ook kunnen partijen een bedenktijd van langer dan 3 dagen overeenkomen. Een kortere bedenktijd is volgens de wet niet toegestaan.

Moet de bewindvoerder rekening houden met het testament?

dinsdag 26 februari 2013

Als iemand zelf niet meer in staat is om betalingen te doen of zijn administratie niet meer kan bijhouden, kunnen naaste familieleden de kantonrechter vragen om een bewindvoerder aan te stellen. De bewindvoerder beheert dan het vermogen van die persoon en moet jaarlijks aan de rechter een overzicht laten zien waaruit blijkt wat hij met het geld heeft gedaan.

Loonsverhoging dga baseren op besluit aandeelhouders

dinsdag 26 februari 2013

Soms is het fiscaal aantrekkelijk om uw salaris als directeur-grootaandeelhouder (dga) te verhogen. Om van dat beoogde fiscale voordeel te profiteren doet u er goed aan om de salarisverhoging te agenderen voor de algemene vergadering van aandeelhouders (ava). Als niet uit de ava-stukken blijkt dat het salaris aan de orde is geweest, loopt u kans dat de fiscus de verhoging niet accepteert.

Steeds meer kinderen onder toezicht

dinsdag 26 februari 2013

Het aantal minderjarige kinderen in Nederland dat geheel of deels aan het ouderlijk gezag is onttrokken, is de laatste tien jaar met vijftig procent toegenomen tot circa veertigduizend. Deze kinderen zijn onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. De toename wordt toegeschreven aan de toegenomen aandacht voor kindermishandeling.

Bouwrente bij aankoop nieuwbouwwoning toch aftrekbaar

dinsdag 26 februari 2013

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is de koper rente verschuldigd aan de aannemer. Deze rente kan betrekking hebben op verschillende fases van het bouwtraject. Onder andere op de voorgefinancierde aankoop van de grond door de aannemer en de – tot de datum van het tekenen van het koopcontract – al vervallen bouwtermijnen. Deze rente is fiscaal niet aftrekbaar.

Mag een curator een nalatenschap verwerpen?

woensdag 20 februari 2013

Bent u curator? Weet u wat u moet doen als uw beschermeling een erfenis krijgt?

Een curator beheert het vermogen van een persoon, de curandus genaamd, die door een geestelijke stoornis, verkwisting of drankmisbruik zelf niet meer kan beslissen. Bij zijn werkzaamheden moet de curator voor ogen houden dat hij in het belang dient te handelen van de curandus. In sommige gevallen moet de curator zelfs aan de rechter een machtiging vragen, bijvoorbeeld voor de verkoop van een huis, maar ook bij het verwerpen van een nalatenschap.

Geen notariële akte, afspraken niet geldig

woensdag 20 februari 2013

Veel mensen maken onderlinge afspraken. Vaak wordt pas later duidelijk dat zij met al hun goede bedoelingen toch iets belangrijks zijn vergeten of een wettelijke eis over het hoofd hebben gezien.

Beschermingsregels volwassenen gaan veranderen

dinsdag 19 februari 2013

Niet alle volwassenen zijn (helemaal) in staat om voor zichzelf te zorgen. Bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke handicap, met een psychiatrische ziekte of met een verslaving. Zij worden onder toezicht gesteld van iemand die hun zaken voor hen gaat regelen. Er zijn drie vormen van toezicht: bewind, mentorschap en curatele. Omdat steeds meer professionele belangenbehartigers van ondertoezichtgestelden worden ingeschakeld, worden de beschermingsregels aangepast. Wat gaat er veranderen?

Onjuiste informatie in bouwkundig rapport. Risico koper?

dinsdag 19 februari 2013

Wie wil geen eigenaar zijn van een idyllisch boerderijtje in het Friese landschap? Aan het kopen van een oud pand kleven echter bepaalde risico’s. Als dit boerderijtje bijvoorbeeld door de verkoper is verkregen uit een erfenis en dus het pand nooit zelf heeft bewoond, zal de verkoper niet gauw bereid zijn garantie te geven over de bouwkundige staat van het pand. Een koper is echter alleen maar gebaat bij zoveel mogelijk garanties van verkoper.

Pagina's