Archief

Koper mag afgaan op mededelingen van verkoper

dinsdag 25 september 2012

Welke mededelingen moet een verkoper doen aan koper bij verkoop van bijvoorbeeld een boerderij? De verkoper moet in ieder geval een zaak leveren, die beantwoordt aan wat met de koper is overeengekomen, met andere woorden de koper dient te verkrijgen wat hij er van had verwacht. Het blijkt dat standaardclausules in koopovereenkomsten op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd.

Niet-erkende kinderen achteraf alsnog erfgenaam

dinsdag 25 september 2012

Kinderen die niet erkend zijn door hun vader, krijgen ook zijn erfenis niet. Dat is vaak ook de bedoeling van de vader! Maar niet iedereen weet dat het mogelijk is om na overlijden vaderschap te laten vaststellen.

Gehandicapt kind en testament

dinsdag 25 september 2012

Ouders met een gehandicapt kind hebben vaak veel hoofdbrekens alvorens zij hun testament gaan maken.

Inkomen nieuwe partner telt mee bij vaststelling kinderalimentatie

dinsdag 25 september 2012

In deze tijd van wisselende gezinssamenstellingen komt de rechter vaak voor de lastige vraag te staan hoe de draagkracht voor kinderalimentatie moet worden vastgesteld. Die vraag speelt vooral in situaties waarbij ouders ook onderhoudsplichtig zijn voor kinderen uit een nieuwe relatie.

De Hoge Raad heeft bepaald dat bij de vaststelling van kinderalimentatie ook rekening moet worden gehouden met onderhoudsverplichtingen van de andere ouder (nieuwe partner). De onderlinge bijdrageplicht van ouders in een nieuwe relatie moet worden bepaald naar rato van ieders draagkracht.

Leningrestrictie vervalt bij de Flex-bv

dinsdag 25 september 2012

Per 1 oktober 2012 vervalt het verbod voor vennootschappen om leningen te verstrekken aan kopers van aandelen in een vennootschap, voor zover die leningen hoger zouden zijn dan de uitkeerbare reserves en voor zover de statuten van de vennootschap dat toestonden. In plaats daarvan gaan de algemene regels voor bestuurshandelen gelden. Een sterke vereenvoudiging van de regelgeving.

Tegemoetkoming overdrachtsbelasting bij verkoop binnen 36 maanden

dinsdag 25 september 2012

Vaak wordt bij doorverkoop van een woning of bedrijfspand in de koopovereenkomst overeengekomen, dat de koper aan de verkoper de overdrachtsbelasting vergoedt, die de verkoper bij zijn aankoop heeft moeten betalen.

In het Belastingplan 2012 is door de wetgever eerder al een tegemoetkoming in de overdrachtsbelasting opgenomen. Als een woning wordt aangekocht binnen 12 maanden na een vorige verkrijging, is slechts overdrachtsbelasting van 2%, verschuldigd over het meerdere boven de koopsom bij de vorige verkrijging. Die vorige verkrijging moet dan wel in 2011 hebben plaatsgevonden.

Overdrachtsbelasting verschuldigd bij afstand vruchtgebruik op woning

dinsdag 18 september 2012

Vruchtgebruik is het recht om een goed waarvan men geen eigenaar is, te gebruiken en de vruchten daarvan te innen (bv. rente of inkomsten uit verhuur) alsof men zelf de eigenaar was, met de verplichting ervoor te zorgen zodat het goed zelf in stand blijft. Het doen van afstand van het recht van vruchtgebruik op een woning kan leiden tot het betalen van overdrachtsbelasting.

Executeur moet informeren

dinsdag 18 september 2012

Veel mensen stellen een executeur aan in hun testament. De erfgenamen hoeven dan niet zelf aan het werk om de nalatenschap af te wikkelen. Dat doet de executeur. Vaak wacht men in spanning af tot het moment dat de executeur mededeelt hoe groot de erfenis is. Ook willen de erfgenamen vaak weten wat er met het huis en de inboedel gebeurt, en – niet te vergeten – met de persoonlijke bezittingen zoals sieraden en fotoalbums.

Ik-oma-clausule door de rechter opgeheven

dinsdag 18 september 2012

Een ‘ik-oma’ of ‘ik-opa’-clausule komt in testamenten regelmatig voor. Een grootouder benoemt het eigen kind tot erfgenaam en verplicht dat kind om bij het overlijden van de grootouder een bedrag schuldig te erkennen aan het kleinkind. Het voordeel is dat de progressie van de erfbelasting met deze bepaling wordt gedrukt, door verspreiding van het kapitaal over meer personen. Daarnaast erven de kleinkinderen rechtstreeks van de grootouder, zodat voor de erfbelasting één generatie wordt overgeslagen.

Bestuur ook verantwoordelijk bij opheffen vereniging

dinsdag 18 september 2012

Vaak gaan berichten over verenigingen en stichtingen over oprichting en over taken, risico’s en aansprakelijkheden tijdens het verenigingsbestaan. Maar hoe zit het eigenlijk met het opheffen van een vereniging of stichting? Waar moet u als bestuurder op letten?

Pagina's